fbpx
Regulamin projektu „ Rozwój usług nad osobami niesamodzielnymi na terenie powiatu oleskiego” numer umowy: RPOP.08.01.00-16-0004/18 ‘’

4_18

 • 1 Organizacja i czas trwania projektu
 1. Organizatorem ww. projektu jest firma ,,REMED” Renata Bienias, 46-300 Olesno, ul. Małe Przedmieście 14.
 2. Partnerem projektu są:

– NEUROREHA S.P. z.o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Samborska 15,

– STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ,,SIEDLISKO”, 47-113 Staniszcze Wielkie, ul. Kościelna 10.

3.Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.08.2019

 1. Stroną internetową projektu jest: www Neuroreha.pl
 • 2 Cele i warunki uczestnictwa w projekcie
 1. Beneficjentami projektu mogą być osoby starsze, niesamodzielne, mieszkające na terenie powiatu oleskiego, które zgodnie z oceną w skali Barthel osiągnęły wynik od 0 do 80 punktów (ocena w skali Barthel będzie weryfikowana przez organizatora na etapie rekrutacji).
 2. Celem projektu jest zapewnienie :
 • usług opiekuńczych w warunkach domowych osobie starszej i niesamodzielnej w wymiarze   3,5  godzin dziennie przez 5 dni/tyg (dni robocze)
 • usług rehabilitacyjnych w wymiarze około 5 godz./miesiąc.
 • Szkolenia personelu ( 5 szkoleń )

Zakres i forma wsparcia odbędzie się na podstawie wytycznych ujętych we wniosku organizatora o dofinansowanie.

Zgłoszenie :warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywa się :

-drogą elektroniczną ( na adres email: reniabienias@poczta.fm

-drogą pocztową ( na adres : ul. M Przedmieście 14,46-300 Olesno lub na adres   dodatkowego miejsca wykonywania działalności – ul. Jaworowa 1 , 46-300 Olesno )

-osobiście w biurze : „REMED” (ul. M Przedmieście 14, 46-300 Olesno lub w dodatkowym miejscu wykonywania działalności – ul. Jaworowa 1 , 46-300 Olesno )

Stroną internetową projektu jest www.Neuroreha.pl

Beneficjenci projektu wybierani są na drodze rekrutacji. Ostateczny dobór beneficjentów zakwalifikowanych do projektu odbędzie się na podstawie wytycznych ujętych we wniosku organizatora o dofinansowanie.

 1. Beneficjent zobowiązany jest powiadomić organizatora projektu o zaplanowanych wyjazdach/pobytach leczniczych. Niepowiadomienie o nieobecności przekraczającej okres powyżej 3 dni równoznaczne jest z przejęciem świadczeń związanych z projektem na rzecz nowego uczestnika projektu, wybranego z listy rezerwowej.
 2. Beneficjent zobowiązany jest powiadomić organizatora projektu o nagłych sytuacjach związanych z nieplanowaną hospitalizacją
 3. Beneficjent zobowiązany jest powiadomić organizatora projektu o korzystaniu ze świadczeń finansowanych przez NFZ w zakresie rehabilitacji domowej.
 4. Personel projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniach.
 5. Zaplanowane działania ujęte w regulaminie są świadczone nieodpłatnie na rzecz Beneficjentów i Uczestników projektu.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Beneficjent jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 • 3 Postanowienia końcowe
 1. Udział w projekcie jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu.
 2. Beneficjent projektu wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów projektu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na stronie internetowej: www Neuroreha.pl.

Zapraszamy
do kontaktu i rezerwacji terminu